Трећи разред средње школе

Троуглови

Троуглови. Врсте троуглова, особине и фомуле. Синусна и косинусна теорема. Питагорина теорема. Тригонометријске функције оштрог угла правуглог троугла.
...

Четвороуглови 1

Тетивни четвороугао. Тангентни четвороугао. Квадрат. Правоугаоник. Особине и формуле.
...

Четвороуглови 2

Паралелограм и ромб. Особине и формуле.
...

Шестоугао, трапез и круг

Шестоугао, трапез, једнакокраки трапез, правоугли трапез, круг.
...

Призма

Површина и запремина призме. Квадар, коцка, правилна тространа призма, правилна четворострана призма и правилна шестострана призма.
...

Троугао и трапез - примери

Троугао и трапез, решени задаци. Површина, обим, висина, средња линија. Примена Хероновог обрасца.
...

Четвороуглови - примери 1

Паралелограм и правоугаоник, решени примери.
...

Четвороуглови - примери 2

Ромб, паралелограм, трапез. Решени примери.
...

Круг - примери

Круг, кружни исечак, кружни одсечак - решени примери.
...

Призма 1

Површина и запремина призми, формуле. Квадар, коцка, правилна тространа призма, правилна четворострана призма и правилна шестострана призма.
...

Призма примери 1

Решени задаци, четворострана призма.
...

Призма примери 2

Решени задаци, паралелопипед.
...

Призма примери 3

Решени задаци, паралелопипед.
...

Призма примери 4

Решени задаци, тространа и четворострана призма.
...

Призма примери 5

Решени задаци, правилна четворострана и шестострана призма.
...

Пирамида 1

Површина и запремина пирамиде. Правилна тространа пирамида, формуле.
...

Пирамида 2

Површина и запремина пирамиде. Правилна четворострана пирамида и правилна шестострана пирамида,формуле.
...

Пирамида - примери 1

Решени задаци. Површина и запремина правилне четворостране пирамиде.
...

Пирамида - примери 2

Решени задаци. Површина и запремина правилне тростране и шестостране пирамиде.
...

Пирамида - примери 3

Површина и запремина пирамиде. Четворострана пирамида чија је основа правоугаоник, тространа пирамида чија је основа једнакокраки троугао. Сложенији примери.
...

Пирамида - примери 4

Површина и запремина четворостране пирамиде. Четворострана пирамида чија је основа ромб. Сложенији пример.
...

Пирамида - примери 5

Површина и запремина пирамиде. Пирамида чија је основа квадрат, правилна тространа пирамида. Сложенији примери.
...

Зарубљена пирамида 1

Површина и запремина зарубљене пирамиде. Тространа зарубљена пирамида.
...

Зарубљена пирамида 2

Површина и запремина зарубљене пирамиде. Тространа зарубљена пирамида. Шестострана зарубљена пирамида.
...

Зарубљена пирамида - примери 1

Површина и запремина зарубљене правилне четворостране и шестостране пирамиде. Решени задаци.
...

Зарубљена пирамида - примери 2

Површина и запремина правилне тростране пирамиде. Решени задаци.
...

Ваљак - примери 1

Површина и запремина ваљка. Ваљак уписан у призму, ваљак описан око призме. Решени задаци.
...

Ваљак - примери 2

Површина и запремина ваљка. Ваљак уписан у призму, ваљак описан око призме. Решени задаци.
...

Купа - примери 1

Површина и запремина купе. Решени задаци.
...

Купа - примери 2

Површина и запремина купе. Решени задаци.
...

Зарубљена купа - примери 1

Површина и запремина купе. Решени задаци.
...

Лопта и полиедри 1

Површина и запремина купе. Решени задаци
...

Лопта и полиедри 2

Површина и запремина купе. Решени задаци
...

Лопта - примери 1

Површина и запремина лопте и лоптиног слоја, решени задаци.
...

Лопта - примери 2

Површина и запремина лопте и лоптиног слоја, решени задаци.
...

Лопта и полиедри - примери 1

Лопта описана око призме и пирамиде. Решени задаци.
...

Лопта и полиедри - примери 2

Лопта описана око ваљка и лопта уписан у ваљак. Решени задаци.
...

Лопта и полиедри - примери 3

Лопта уписана у трострaну призму. Сложенији пример.
...

Лопта и полиедри - примери 4

Лопта уписана у четворострану пирамиду. Сложенији пример.
...

Детерминанте - дефиниција и особине

Детерминанте. Дефиниција, особине.
...

Детерминанте - примери 1

Детерминанте, решени задаци, једноставни примери који објашњавају особине.
...

Детерминанте трећег реда

Детерминанте трећег реда. Дефиниција, развој по врсти или колони.
...

Детерминанте - Сарусово правило

Решавање детерминанте трећег реда Сарусовим правилом.
...

Детерминанте - примери 2

Решавање једначина задатих у облику детерминанте.
...

Детерминанте - примери 3

Решавање једначина задатих у облику детерминанте
...

Крамерово правило

Крамерово правило, дефиниција.
...

Крамерово правило - примери 1

Решавање једначина задатих у облику детерминанте.
...

Крамерово правило - примери 2

Решавање једначина задатих у облику детерминанте.
...

Крамерово правило - примери 3

Решавање једначина задатих у облику детерминанте.
...

Крамерово правило - примери 4

Дискусија решења система једначина, решени задаци.
...

Крамерово правило - примери 5

Дискусија решења хомогеног система једначина, решени задаци.
...

Аналитичка геометрија - вектори 1

Дефиниција и особине вектора. Представљање вектора у дводимензионом и тродимензионом координатном систему.
...

Аналитичка геометрија - вектори 2

Сабирање и одузимање вектора задатих координатама. Вектор између две тачке.
...

Аналитчка геометрија, вектори - примери 1

Вектор између две тачке, интензитет вектора, сабирање и одузимање вектора, множење вектора скаларом. Решени задаци.
...

Аналитчка геометрија, вектори - примери 2

Вектор између две тачке, интензитет вектора, сабирање и одузимање вектора, множење вектора скаларом. Решени задаци.
...

Аналитчка геометрија, вектори - примери 3

Линеарна зависност вектора. Решени задаци.
...

Аналитчка геометрија, вектори - примери 4

Одређивање линеарне зависности вектора уз помоћ детерминанати. Решени задаци.
...

Аналитчка геометрија, вектори - примери 5

Копланарност вектора, разлагање вектора. Решени задаци.
...

Аналитчка геометрија, вектори - примери 6

Копланарност вектора, разлагање вектора. Решени задаци.
...

Аналитчка геометрија, вектори - примери 7

Колинеарност вектора. Линеарна комбинација вектора. Решени задаци.
...

Скаларни производ вектора

Дефиниција, особине скаларног производа.
...

Скаларни производ вектора - примери 1

Угао између вектора. Решени задаци.
...

Скаларни производ вектора - примери 2

Угао између вектора, интензитет вектора. Решени задаци.
...

Скаларни производ вектора - примери 3

Угао између вектора, интензитет вектора. Услов нормалности вектора.Решени задаци.
...

Скаларни производ вектора - примери 4

Угао између вектора, интензитет вектора. Услов нормалности вектора. Решени задаци.
...

Векторски производ вектора

Дефиниција и особине, примена векторског производа вектора.
...

Векторски производ вектора - примери 1

Векторски производ јединичних вектора Декартовог координатног система.
...

Векторски производ вектора - примери 2

Израчунавање површине применом векторског производа вектора.
...

Векторски производ вектора - примери 3

Израчунавање површине применом векторског производа вектора. Услов колинеарности.
...

Векторски производ вектора - примери 4

Израчунавање површине применом векторског производа вектора
...

Мешовит производ вектора

Мешовит производ вектора, дефиниција и особине.
...

Мешовит производ вектора - примери 1

Компланарност тачака и вектора. Решени задаци.
...

Мешовит производ вектора - примери 2

Израчунавање висине и запремине паралелопипеда помоћу мешовитог производа вектора. Решени задаци.
...

Мешовит производ вектора - примери 3

Израчунавање висине и запремине паралелопипеда помоћу мешовитог производа вектора. Десни триедар.
...

Аналитичка геометрија у равни

Растојање тачака (дужина дужи), подела дужи у датој размери, средина дужи. Дефиниције.
...

Аналитичка геометрија у равни - једначина праве 1

Једначина праве: експлицитни облик, општи облик, сегментни облик. Дефиниције.
...

Аналитичка геометрија у равни - једначина праве 2

Једначина праве кроз једну тачку, једначина праве кроз две тачке, међусобни положај две праве, услов паралелности и услов нормалности. Дефиниције.
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 1

Растојање тачака. Једноставнији примери
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 2

Подела дужи у размери. Троугао: дужине страница, дужина тежишних дужи, тежиште, површина троугла.
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 3

Једначина праве кроз једну тачку. Сегментни облик једначине праве.
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 4

Једначина праве - решени задаци
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 5

Једначина праве кроз две тачке. Решени задаци.
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 6

Међусобни положај правих. Угао између две праве, услов паралелености и услов нормалности. Примена на троугао. Решени задаци.
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 7

Међусобни положај правих. Угао између две праве, услов паралелености и услов нормалности. Примена на троугао. Решени задаци.
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 8

Међусобни положај правих. Угао између две праве, услов паралелености и услов нормалности. Примена на троугао. Решени задаци.
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 9

Међусобни положај правих. Угао између две праве, услов паралелености и услов нормалности. Примена на троугао. Решени задаци.
...

Аналитичка геометрија у равни - решени задаци 10

Међусобни положај правих. Угао између две праве, услов паралелености и услов нормалности. Примена на троугао. Решени задаци.
...

Кружница 1

Једначина кружнице. Одређивање полупречника и координата центра. Решени задаци.
...

Кружница 2

Једначина кружнице. Одређивање полупречника и координата центра. Решени задаци.
...

Скаларни производ вектора

Дефиниција, особине скаларног производа.
...
Припреме за такмичење су у току. Придружите се.
Пријава за такмичење до 15.02.2023. Први круг такмичења 25.02.2023. Пријавите се за такмичење, неки од вас ће освојити лепе награде, а сви ћете освојити знање и стећи искуство.