ПретрагаОсновна школа

Морате имати Flash player 8+ и JavaScript оспособљен да би видели овај видео.

Опис лекција

ПРЕДАВАЊА 2013

Цели бројеви

Значење цифара, негативни бројеви, упоређивање, дељивост, апсолутна вредност, супротан број.

Једначине са једном непознатом

Једначине са једном непознатом. Решавање једначина са једном непознатом. Анализа задатак са прошлогодишњег завршног испита

Линеарне неједначине

Линеарне неједначине. Решавање неједначина.

Системи једначина

Системи једначина. Систем једначина са две непознате. Решавање система једначина. Метода супротних коефицијената. Метода смене. Графичка метода. Текстуални задаци.

Линеарна функција

Линеарна функција. Дефиниција и особине линеарне функције. Решени задаци.

Пропорционалност

Директна и обрнута пропорционалност. Пропорције. Решени задаци.

Процентни рачун

Дефиниција. Решени задаци.

Степени и корени

Дефиниција и особине. Решени задаци. Анализа прошлогодишњег завршног испита.

Полиноми

Операције са полиномима. Решени задаци. Припрема за завршни испит.

Праве и углови

Дефиниције и особине. Решени задаци. Припрема за матурски испит.

Троугао, Питагорина теорема

Подела и особине троуглова. Питагорина теорема.

Четвороугао, многоугао

Четвороугао, многоугао.

Круг

Кружница, круг, централни и периферијски угао. Кружница и правилни многоуглови. Решени задаци.

Призма, пирамида

Призма, пирамида. Дефиниције и особине. Решени задаци.

Ваљак, купа, лопта

Дефиниције и особине. Решени задаци. Припрема за малу матуру из математике.

Подударност, осна симетрија

Дефиниције и особине. Решени задаци. Припрема за малу матуру из математике.

Мерење 1

Мерне јединице за дужину, површину и запремину. Решени задаци. Припрема за малу матуру.

ПРЕДАВАЊА 2012

Разломци

Бројилац, именилац, претварање разломака у децимални запис, упоређивање, операције са разломцима, реципрочна вредност.

Једначине са једном непознатом, пропорционалност

Решавање једначина са једном непознатом. Директна и обрнута пропорционалност.

Једначине са две непознате

Решавање неједначина. Решавање неједначина графичком методом.

Троугао

Врсте троуглова. Површина троугла. Питагорина теорема. Сличност троуглова.

Четвороугао

Врсте четвороуглова. Трапез, једнакокраки трапез. Шестоугао.

Круг

Круг. Обим кружнице, површина, дужина кружног лука, површина кружног, исечка. Централни и периферијски угао.

Призма

Врсте призме. Четворострана призма. Тространа призма.

Пирамида

Четворострана пирамида. Тространа пирамида. Шестострана пирамида.

Ваљак

Ваљак. Површина. Запремина.

Купа

Елементи купе. Површина. Запремина. Ротација.

Лопта

Описана и уписана лопта. Површина лопте. Запремина лопте.

Подударност и симетричност

Подударност и осна симетрија.

Мерење - основни ниво

Мерне јединице. Дефинисање и претварање мерних јединица.

Мерење - средњи ниво

Мерне јединице. Дефинисање и претварање мерних јединица.

Мерење - напредни ниво

Упоређивање, новчане јединице, заокругљивање.

Обрада података 1

Координатни систем. Стубичасти дијаграм. Табеларни приказ. Аритметичка средина. Медијана.

Обрада података 2

Процентни рачун.

Обрада података 3

Линеарна функција. Координатни систем.

Пропорције - додатно предавање

Задаци ван збирке за завршни испит.

Геометрија - додатно предавање

Задаци ван збирке за завршни испит.

Анализа пробног теста 2

Решавање задатака са пробног теста 2.

Copyright © Школа математике и рачунара Рајак 2013