Шести разред основне школе

Подударност троуглова, значајне тачке троугла - понављање градива

Решени задаци, припрема за контролни задатак.

Задаци

Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Доказати да су правоугли троуглови подударни ако имају једнаке хипотенузе и по један оштар угао.

2. Доказати да су два једнакокрака троугла подударна, ако имају једнаке основице и углове при врху 40°.

3. Нека су тачке M и N средишта страница AB и CD правоугаоника ABCD. Доказати да је AN = CM.

4. Доказати да висина која одговара основици једнакокраког троугла дели тај троугао на два подударна троугла.

5. Висина која одговара хипотенузи правоуглог троугла дели тај прав угао на углове од 32° и 58°. Израчунати унутрашње углове тог троугла.

6. Израчунати унутрашње углове једнакокраког троугла, ако висина која одговара краку тог троугла гради угао од  40° са:   

             а) основицом троугла

             б) другим краком тог троугла