Шести разред основне школе

Подударност троуглова - трећи део

Ставови о подударности троуглова, понављање градива.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Aко су М и N средишта кракова АС и ВС једнакокраког троугла са основицом АВ, доказати да су дужи АN и BM подударне.

2. Правоугли троуглови који имају подударну једну катету и један оштар угао су међусобно подударни. Доказати.

3. Дат је једнакокраки троугао АВС са основицом АВ. На краку ВС дата је произвољна тачка М, а на краку АС је дата тачка N таква да је АМ = ВN. Доказати да су углови АСМ и ВСN подударни.

4. Круг са центром у тачки С додирује краке угла b у тачкама А и В. Доказати да је ОА = ОВ.