Осми разред основне школе

Запремина призме - понављање градива

Решени задаци, припрема за контролни задатак.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Упоредити запремине коцке ивице 6cm  и квадра димензија

           0,5cm, 0,6dm и 0,07m.

Пр.2)   Израчунати запремину павилне призме чија је основна ивица

            4cm, висина призме је 10cm, а призма је:

            а) тространа      б) четборострана     в) шестострана.

Пр.3)   Запремина павилне тростране призме је $20\sqrt 3 c{m^3}$, а висина

            призме је 5cm. Израчунати површину те призме.

Пр.4)   Израчунати запремину правилне четворостране призме чија је

            дијагонала 3,5cm, а дијагонала бочне стране је 2,5cm.

Пр.5)   Површина већег дијагоналног пресека правилне шестостране

            призме је 96$c{m^2}$, а висина призме и основна ивица су у

            размери 3:1. Израчунати запремину те призме.